پارتیشن بندی MBR و GPT چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پارتیشن بندی MBR و GPT چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟